Do Bäidene spielje dälich fuuls tou fuul appe Computer. Dät is woar. Min pubertierjende suun, twelich Jiere oold, spilt uk jädden mäd sien…