Uur ju Toukumst fon’t Seelterfräisk kon me fäin diskutierje un spekulierje. Wier wollen wie wai ma uus Seelter Sproake?

Et rakt two Gruppen fon…